Algemene voorwaarden


1. Definities

1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Klinkenberg Webdesign wordt gesloten.

1.2. Producten en diensten van Klinkenberg Webdesign: de door Klinkenberg Webdesign te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, ontwerp, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website, het aanbieden van advertentieruimte en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per E-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van Klinkenberg Webdesign.


2. Toepasselijkheid

2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Klinkenberg Webdesign.


3. Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Klinkenberg Webdesign gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Klinkenberg Webdesign schriftelijk of per E-mail anders is vermeld.

3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door Klinkenberg Webdesign heeft een geldigheidsduur van 14 dagen.


4. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand nadat deze getekend voor akkoord (of per email verzonden als akkoord) door Klinkenberg Webdesign is ontvangen en geaccepteerd, opdrachtgever een machtiging tot automatisch incasso heeft afgegeven. Bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de overeengekomen termijnvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Klinkenberg Webdesign.

4.1. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4.2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.


5. Duur en beëindiging

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimumduur van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd.

5.2. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk dan wel per E-mail worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

5.3. Klinkenberg Webdesign kan de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Klinkenberg Webdesign niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.4. Klinkenberg Webdesign heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of aan de andere kant het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

5.5. Onverminderd het bepaalde in het artikel m.b.t. de buitingebrekestelling heeft Klinkenberg Webdesign het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet en regelgeving; opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden, met de goede zeden, met de gedragscode; opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.


6. Levering en leveringstijd

6.1. Plaatsing van een website, tekstlink, banner of gegevens in door Klinkenberg Webdesign beheerde databases geschiedt na ontvangst van de betaling of vanaf een moment dat met de opdrachtgever na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal is overeengekomen.

6.2. Indien overschrijding dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden verteld. In geval van overmacht aan de zijde van Klinkenberg Consultancy en Webdesign zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

6.4. Klinkenberg Webdesign biedt de mogelijkheid om op verschillende websites die door Klinkenberg Webdesign of derden worden beheerd te adverteren. Dat kan door middel van tekstlinks, banners en andere uitingen. Garanties over het aantal doorgestuurde bezoekers via de overeengekomen links/verwijzingen kunnen niet worden gegeven. Per opdracht worden de eisen en specificaties apart met opdrachtgever vastgelegd. De advertentie, banner, link informatie moet minimaal acht dagen voor de ingangsdatum van de overeengekomen periode bij Klinkenberg Webdesign binnen zijn. De vorm en technische eisen worden vooraf aan opdrachtgever kenbaar gemaakt. Klinkenberg Webdesign heeft het recht advertenties, banners, tekstlinks of andere uitingen te weigeren zonder dat daarvoor een reden wordt opgegeven. Klinkenberg Webdesign is niet aansprakelijk voor daaruit vloeiende kosten. Indien de inhoud van een site, waarvoor op een van Klinkenberg Webdesign beheerde website/pagina wordt geadverteerd, van inhoud verandert tijdens de overeengekomen periode (zie punt 5.5) dan houdt Klinkenberg Webdesign zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden. Kosten die hieruit voortvloeien zullen op de opdrachtgever worden verhaald. Klinkenberg Webdesign wijst iedere verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor de inhoud van websites die indirect of direct via Internet zijn te bekijken.


7. Overmacht

7.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat op dat gebied in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

7.2. Klinkenberg Webdesign is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.


8. Prijzen

8.1. Alle genoemde prijzen, evenals overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

8.2. Klinkenberg Webdesign heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt en gepubliceerd op de website van Klinkenberg Webdesign. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.


9. Betalingsvoorwaarden

9.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Klinkenberg Webdesign.

9.2. Voor alle overeenkomsten, met uitzondering van de huur van een domein, geldt een betalingstermijn van zeven (7) dagen.

9.3. De terzake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

9.4. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks of jaarlijks vooraf geïncasseerd.

9.5. Klinkenberg Webdesign stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

9.6. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever verteld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

9.7. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen 8 dagen na de datum op de rekening aan de Klinkenberg Webdesign kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Klinkenberg Webdesign een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

9.8. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van het overmaken op een door Klinkenberg Webdesign aangegeven rekening nummer.

9.9. In geval van automatisch incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

9.10. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Klinkenberg Webdesign is voldaan.

9.11. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Klinkenberg Webdesign een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Bovendien worden administratiekosten in rekening gebracht.

9.12. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Klinkenberg Webdesign het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever direct aan opdrachtgever te ristorneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geristorneerd.

9.13. Bij grote opdrachten is Klinkenberg Webdesign gerechtigd om aan Wederpartij een voorschot te vragen, dit voorschot wordt op de offerte vermeld.


10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Door Klinkenberg Webdesign vervaardigde producten blijven eigendom van Klinkenberg Webdesign en mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen, openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale informatie dragers of via Internet of andere verspreidingsbronnen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klinkenberg Webdesign.

10.2. De website code blijft eigendom van Klinkenberg Webdesign.

10.3. De website code kan worden afgekocht en wordt dan eigendom van de klant. De afkoopsom bedraagt 75% van het orginele offertebedrag.

10.4. Op de door Klinkenberg Webdesign ontwikkelde scripts en codes is het autersrecht van toepassing.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Klinkenberg Webdesign is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Klinkenberg Webdesign weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Klinkenberg Webdesign kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Klinkenberg Webdesign of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Klinkenberg Webdesign.

11.2. Klinkenberg Webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onbereikbaarheid van een domein of website als gevolg van redelijkerwijs voor Klinkenberg Webdesign niet voorzienbare omstandigheden, zoals onder meer storingen in het Internet, de telecommunicatie-infrastructuur van enig operator en andere storingen die buiten de macht van Klinkenberg Webdesign liggen.

11.3. Klinkenberg Webdesign is niet aansprakelijk voor de schade die opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig functioneren van een domein, website of ander product of dienst van Klinkenberg Webdesign, tenzij dat te wijten is aan nalatigheid van Klinkenberg Webdesign.

11.4. Opdrachtgever vrijwaart Klinkenberg Webdesign voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Klinkenberg Webdesign.

11.5. Klinkenberg Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Klinkenberg Webdesign is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

11.6. Klinkenberg Webdesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal waaronder teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten en ander aangeleverd materiaal.

11.7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Klinkenberg Webdesign mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

11.8. Opdrachtgever dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de gehuurde website en/of het Internet. Hieronder wordt, onder meer, verstaan het door middel van diensten en/of producten van Klinkenberg Webdesign verspreiden van informatie die in strijd is met de wet, of naar objectieve maatstaven in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden die gelden voor communicatie over het Internet.

11.9. Klinkenberg Webdesign behoudt zich het recht voor de aan opdrachtgever die zich aan wat is omschreven in het voorgaande lid schuldig maakt, geleverde producten en diensten met onmiddellijke ingang van het Internet te verwijderen. Tevens behoudt Klinkenberg Webdesign zich het recht voor opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor schade die Klinkenberg Webdesign als gevolg van dergelijke activiteiten van opdrachtgever mocht lijden.

11.10. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Klinkenberg Webdesign. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Klinkenberg Webdesign als gevolg daarvan lijdt.

11.11 Klinkenberg Webdesign is niet verantwoordelijk voor het niet functioneren van uw website door problemen/storingen/etc. 'veroorzaakt door' of 'opgetreden bij' uw provider.

11.12 Klinkenberg Webdesign is niet verantwoordelijk voor storingen die optreden tijdens of na het verhuizen van uw domein en/of website naar een andere provider.

11.13 Klinkenberg Webdesign is niet verantwoordelijk voor het uiterlijk van uw website zoals deze eruit 'kan' zien in andere browsers dan Microsoft (Internet Explorer) of Mozilla (Firefox). Alle andere browsers worden niet ondersteund.

11.14 Klinkenberg Webdesign is niet verantwoordelijk voor het uiterlijk van uw website als er een nieuwe update gedaan is door Microsoft (Internet Explorer) of Mozilla (Firefox).


12. Overdracht van rechten en verplichtingen

12.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.


13. Buitengebruikstelling

13.1. Klinkenberg Webdesign heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting tegenover Klinkenberg Webdesign niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Klinkenberg Webdesign zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van Klinkenberg Webdesign kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

13.2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Klinkenberg Webdesign gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor her indienststelling heeft voldaan.

13.3. Klinkenberg Webdesign zal zijn verplichting opschorten op basis van artikel 6:262 van het Burgerlijk Wetboek.

13.4. Klinkenberg Webdesign verwijst ivm deze opschorting ook door naar de artikelen 6:266 en 6:267 van het Burgerlijk Wetboek.


14. Reclame

14.1. Opdrachtgever dient terzake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegenover Klinkenberg Webdesign vervalt.

14.2. Reclame terzake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Klinkenberg Webdesign.

14.3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

14.4. Reclame schort de verplichtingen van koper niet op.


15. Wijziging van de voorwaarden

15.1. Klinkenberg Webdesign behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen,

15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging via E-mail of via de website van Klinkenberg Webdesign.

15.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.


16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

16.1. Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen, indien niet anders tussen partijen is overeengekomen, door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

16.2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Klinkenberg Webdesign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

16.3. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


17 Privacy

17.1 In alle gevallen waarop door Klinkenberg Webdesign ontwikkelde producten persoonsgegevens worden geregistreerd zijn de wettelijke kaders zoals beschreven in de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens van kracht. Meer informatie over deze wet is te verkrijgen bij het Ministerie van Justitie.